Văn bản điều hành

Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu 1629/SGTVT-VP
Nội dung

Sở Giao thông vận tải ban hành Văn bản số1629/SGTVT-VP ngày 14/10/2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2021, chỉ đạo Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, Thanh tra Sở (các Phòng) triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giao Văn phòng chủ trì, phối hợp các Phòng rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Kế Hoạch số 149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 40/KH-SGTVT ngày 09/7/2021 của Sở GTVT về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. (Báo cáo kết quả về Văn phòng trước ngày 25/11/2021).

2. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt để công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021 do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức theo yêu cầu tại Công văn số 33-CV/ĐU ngày 30/9/2021 của Đảng ủy sở Giao thông vận tải về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021; Công văn số 1476/SGTVT-VP ngày 17/9/2021 của Sở GTVT về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 54/KH-SGTVT ngày 08/9/2021 của Sở GTVT về việc tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở GTVT theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế, phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo lĩnh vực được giao. Khuyến khích, tạo điều kiện đối với tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện 06 lĩnh vực công tác cải cách hành chính, đánh giá, lựa chọn những giải pháp, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả thiết thực, đề xuất Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và cấp Sở xét công nhận.

4. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 43/KH-SGTVT ngày 31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021; Phương án số 01/PA-SGTVT ngày 29/4/2021 nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ yêu cầu.

(Có Văn bản số1629/SGTVT-VP ngày 14/10/2021 chi tiết kèm theo)

Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 14/10/2021
Tệp đính kèm

1629. triển khai nvu 3 tháng cuối năm 2021.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h