Tin Hoạt động >> CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Giao thông Vận tải vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021

17/06/2022 03:13:16 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Đỗ Việt Bách - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư đảng bộ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nhận Bằng khen do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trao tặng

Chiều 16/6, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, Sở Giao thông Vận tải có 01 tập thể; 01 cá nhân vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, kết quả điểm CCHC của Sở Giao thông Vận tải tổng điểm 94,92/100  điểm (trong đó điểm qua tài liệu kiểm chứng đạt 64,13/65 điểm đạt 98,7%, điểm qua điều tra xã hội học 30,8/35 điểm); xếp thứ hạng 2/19 các sở, ban, ngành (tăng 04 bậc so với năm 2020)

          Năm 2021, Sở GTVT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đạt được một số kết quả như sau:

         1. Cải cách thể chế

Thực hiện đồng thời việc tăng cường kiểm tra, đánh giá, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, địa phương; kết quả giám sát của Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND tỉnh,…với việc chủ động rà soát để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Cụ thể: năm 2021 đã đề nghị sửa đổi, bổ sung 01 Nghị quyết (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025) và xây dựng bổ sung 02 VBQPPL (Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 ban hành Quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt, người dân có trình độ dân trí thấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Yên Bái). Tổ chức triển khai thực hiện 61/61 văn bản (23 Kế hoạch, 38 Công văn) do Trung ương và tỉnh ban hành. Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện kiến nghị, xử lý kết quả sau theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Chú trọng rà soát đơn giản hóa, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch thủ tục hành chính. Năm 2021, đề nghị bãi bỏ 05 dịch vụ công; xây dựng và được tỉnh công nhận sáng kiến đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính (Thực hiện dịch vụ công mức độ 4 gắn với ứng dụng zalo hoặc viber, camera trong việc cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu cho phương tiện và dán phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái); xây dựng và áp dụng 115/115 thủ tục hành chính theo hệ thống tiêu chuẩn ISO; đề xuất điều chỉnh 05 dịch vụ công mức độ 3 lên thực hiện mức độ 4, 13 dịch vụ công mức độ 2 lên thực hiện mức độ 4, bãi bỏ 05 dịch vụ công mức độ 2; thực hiện rà soát, đánh giá 178 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GTVT và đề xuất với Bộ GTVT phân cấp 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT chuyển cho Sở GTVT giải quyết.  

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Năm 2021, 110/115 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT đã được đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công (còn lại 04 thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng kiểm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trong ngày tại dây truyền kiểm định của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; 01 TTHC cấp mới Giấy phép lái xe nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô để thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC nên không đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công); tiếp nhận 5.190 hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, kết quả đã giải quyết trước hạn: 4.988 hồ sơ, đạt 96%; giải quyết đúng hạn 69 hồ sơ, đạt 4%, không có hồ sơ quá hạn; không nhận được phản ánh, kiến nghị; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở GTVT đạt 100%.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh và hướng dẫn của Bộ GTVT, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016. Đồng thời, Sở ban hành Quyết định để Quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn đảm bảo nhiệm vụ không bị chồng chéo, trùng lặp; thay thế 18 quy chế, quy định. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp đúng vị trí việc làm. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trong năm 2021: 10 đồng chí, luân chuyển 04 đồng chí. Số lượng phó phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đảm bảo quy định

            Thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý góp phần giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng sự hài lòng của người dân. Cụ thể, đề xuất với tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện 02 thủ tục hành chính (1) Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; (2) Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. Ủy quyền cho Lãnh đạo cấp phòng được ký một số văn bản hành chính (1) Cấp phù hiệu, biển hiệu cho các phương tiện của tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải bằng ô tô; (2) Xác nhận và trả lời về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải; (3) Xác nhận đơn đề nghị và biên bản tạm dừng lưu hành đối với xe kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; (4) Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, văn bản đề nghị và trả lời xác minh giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa,…

Cùng với đó, Sở đã tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, đảm bảo tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý phù hợp với nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn lực của Sở. Năm 2021, có 10 đồng chí tham gia đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị; 10 đồng chí tham gia bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và cấp phòng; 02 đồng chí tham gia bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính; 15 đồng chí học tiếng dân tộc; 03 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng; 03 đồng chí chuyển ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính; đăng ký tuyển dụng 06 biên chế công chức.

4. Cải cách tài chính công

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ để đổi mới cơ chế quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện tốt quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Năm 2021, Sở GTVT đã xây dựng Phương án quản lý tài chính thống nhất, chặt chẽ, khoa học để nâng cao đời sống, thu nhập của công chức và người lao động; kết quả đã tiết kiệm chi phí để nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động Sở với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

5. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số

Trên cơ sở Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Giao thông Vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở GTVT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 69/KH-SGTVT ngày 19/11/2021 về Chuyển đổi số Sở GTVT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 187/QĐ-SGTVT ngày 11/3/2022, thành lập Câu lạc bộ Chuyển đổi số của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 247/QĐ-SGTVT ngày 06/4/2022, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 22/4/2022 và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải năm 2022 tại Kế hoạch số 43/KH-SGTVT ngày 05/5/2022; đồng thời cử Lãnh đạo Sở tham gia lớp bồi dưỡng về nhận thức, quản lý, điều hành trong hoạt động chuyển đổi số; cử 01 cán bộ đầu mối trao đổi thông tin về Chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử tổng hợp; tham gia ý kiến vào các nội dung liên quan đến chuyển đổi số theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông…

Chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng, nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao khả năng khai thác, ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống quản lý văn bản của tỉnh.

Kết quả: 100% văn bản (trừ văn bản mật) được trao đổi dưới dạng điện tử; trên 90% tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% công chức, viên chức của Sở sử dụng máy vi tính và khai thác mạng internet để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn; xếp vị trí thứ 3/40 các sở, ban, ngành trong tỉnh Yên Bái trong việc xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

 

Có thể thấy rằng, trong những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm và nhiều cách làm sáng tạo, liên tục, công tác cải cách hành chính của Sở GTVT đã từng bước nâng lên, đáp ứng được nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở GTVT quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, giữ trong tốp 5 sở, ban, ngành đứng đầu chỉ số CCHC./.

Đồng chí Hoàng Thị Bích Hường - Chuyên viên Văn phòng Sở Giao thông Vận nhận Bằng khen do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trao tặng
Đồng chí Hoàng Thị Bích Hường - Chuyên viên Văn phòng Sở Giao thông Vận tải nhận Bằng khen do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trao tặng

 

Năm 2021 Sở Giao thông Vận tải xếp thứ 2/19 các Sở, ban, ngành về chỉ số Cải cách hành chính

 

Hoàng Thị Bích Hường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h