Tin Hoạt động >> CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở GTVT ban hành phương án nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2024

Sở GTVT ban hành phương án nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2024

15/04/2024

Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải năm 2024,. Ngày 07/02/2024, Sở GTVT xây dựng và ban hành Phương án số 01/PA-SGTVT

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

15/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Yên Bái năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 17/01/2024, Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành Kế hoạch số 21/KH-SGTVT về triển khai công tác CCHC nhà nước năm 2024

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024

11/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái về triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024. Ngày 02/01/2024, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-SGTVT ngày 02/01/2024 về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 của Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 của Sở Giao thông vận tải

10/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 31/01/2024, Sở GTVT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 32/KH-SGTVT về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 của Sở Giao thông vận tải

Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải tích cực tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở

12/09/2023

Với tinh thần tình nguyện,Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải đã tích cực tham gia công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp đối với bộ máy nhà nước

Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023

12/09/2023

Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h