Tin Hoạt động >> CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023

12/09/2023 04:45:45 Xem cỡ chữ Google
Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2023

cải cách hành chính phải gắn với đổi mới sáng tạo

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SGTVT ngày 07/3/2023 về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023, ngày 07/9/2023 Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023. Qua kiểm tra Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn số 1612/SGTVT-VP ngày 07/9/2023 triển khai thực hiện các nội dung còn tổn tại sau tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2023, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Chỉ đạo các phòng đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 03/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tỉnh Yên Bái năm 2023

- Chỉ đạo các phòng nghiêm túc thực hiện việc thống kê, rà soát các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 300/SGTVT-VP ngày 06/3/2023 về việc tiếp tục rà soát TTHC nội bộ cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo theo đúng quy định.

-  Yêu cầu các phòng, ban, trung tâm, Thanh tra Sở tổ chức đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của Sở Giao thông Vận tải năm 2023.

(Có Công văn số 1612/SGTVT-VP ngày 07/9/2023 của Sở Giao Thông Vận tải kèm theo)

Hoàng Thị Bích Hường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h