Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025

16/12/2022

Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 13/12/2022 về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025

Cán bộ, công chức Sở GTVT tham gia chương trình tập huấn, diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng với chủ đề “Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của tỉnh Yên Bái”

01/12/2022

Trong thời gian 4 ngày, dưới dự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) các cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và bán chuyên trách của Sở GTVT đã tham gia diễn tập với chủ đề “Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của tỉnh Yên Bái” bao gồm việc bảo đảm an toàn cho Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Yên Bái; Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; Hệ thống Trang thông tin điện tử của một số sở, ngành; Hệ thống mạng LAN của Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở đó, cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và bán chuyên trách của Sở GTVT đã học tập kinh nghiệm, kiến thức bảo đảm an toàn thông tin mạng giữa các cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin mạng, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và của cơ quan nói riêng

Sở Giao thông Vận tải cử công chức tham dự Hội nghị tập huấn diện tập thực hiện an toàn thông tin mạng

24/11/2022

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng cho cán bộ kỹ thuật chuyên trách, bán chuyên trách tỉnh Yên Bái năm 2022.

Thành lập Ban Giám sát Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Thành lập Ban Giám sát Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

24/11/2022

Để thực hiện đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải công bằng, minh bạch và hiệu quả. Ngày 19/9/2022, Sở Giao thông Vận tải đã thành lập Ban Giám sát Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải tại Quyết định số 581/QĐ-SGTVT, trong đó Ban Giám sát gồm 05 đồng chí

Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

18/11/2022

Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 19/11/2021, Sở Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Giao thông Vận tải giai đoạn 2021 - 2025 với mục đích tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; ứng dụng công nghệ số và sử dụng dữ liệu số một cách toàn diện, đồng bộ để phát triển ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, trong đó xác định các nội dung nhiệm vụ cần thực hiện và phân công cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Đến nay, công tác chuyển đổi số được Sở Giao thông Vận tải quan tâm tổ chức triển khai thực hiện bài bản, thực chất, lộ trình rõ ràng, dần từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tiết kiệm nguồn lực; nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của công chức, viên chức và bước đầu công tác chuyển đổi số của Sở đã đạt được những kết quả khả quan, tích cực, nhất là trong công tác số hóa điện tử, lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Trong thời gian tới Sở sẽ đánh giá cụ thể kết quả thực hiện năm 2022 để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp, đáp ứng mục tiêu trong giai đoạn tới đã đề ra.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h