Văn bản điều hành

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải năm 2022
Số ký hiệu 142/TB-SGTVT
Nội dung

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Số: 142/TB-SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái năm 2022

 

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

Thực hiện Quyết định số 839/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2021của Giám đốc Sở về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Yên Bái;

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

          1. Tiếp công dân định kỳ

          a) Thời gian tiếp công dân: Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng; (nếu ngày 15 trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, nghỉ tết thì việc tiếp công dân được tiến hành vào ngày làm việc kế tiếp), cụ thể:

 

Tháng

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp công dân

1

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 17/01 (thứ hai)

2

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/02 (thứ ba)

3

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/3 (thứ ba)

4

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/4 (thứ sáu)

5

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 16/5 (thứ hai)

6

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/6 (thứ tư)

7

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/7 (thứ sáu)

8

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/8 (thứ hai)

9

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/9 (thứ năm)

10

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 17/10 (thứ hai)

11

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/11 (thứ ba)

12

Đỗ Việt Bách

Giám đốc

Ngày 15/12 (thứ năm)

          b) Thành phần tham gia tiếp công dân: Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; công chức có liên quan được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

          2. Tiếp công dân thường xuyên

          Công chức thuộc Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định).

  3. Tiếp công dân đột xuất

  Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp: Khi có vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

          II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

          Tại Phòng tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, số 331, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

          III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Sở Giao thông vận tải thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết, thuận tiện trong việc tiếp công dân./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Thanh tra tỉnh (b/c);

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, ban, trung tâm;

- Website Sở;

- Niêm yết tại phòng TCD Sở GTVT;

- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đỗ Việt Bách

 

                                                         

Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Lĩnh Vực Khác
Người ký
Ngày ban hành 27/12/2021
Tệp đính kèm

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h