Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Triển khai thực hiện Nghị định số 47 của Chính phủ, Thông tư số 17 của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

04/08/2022 10:16:22 Xem cỡ chữ Google

Ngày 19/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Để tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới trong lĩnh vực quản lý kinh doanh vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải trân trọng đề nghị:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2022/TT - BGTVT đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết và triển khai thực hiện.

2. Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái, các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị quản lý, khai thác bến xe trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu nội dung Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2020/TT - BGTVT để tổ chức thực hiện.

3. Giao phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe trong việc thực hiện Nghị định số 47/2022/NĐ-CP và Thông tư số 17/2020/TT - BGTVT.

Nội dung của Nghị định số 47/2022/NĐ - CP và Thông tư số 17/2022/TT - BGTVT được đăng tải kèm theo.

TRẦN XUÂN BẮC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h