Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số

06/04/2022 01:53:28 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số (tại Quyết định số 187/QĐ-SGTVT ngày 11/3/2022) do đồng chí Giám đốc Sở làm Trưởng Ban Chỉ đạo với nhiệm vụ như sau: 

1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm, thanh tra thực hiện tốt các nội dung liên quan đến chuyển đổi số của cơ quan, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và đô thị thông minh.

- Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo.

2. Tổ giúp việc Chuyển đổi số có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số của cơ quan cũng như các ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai các hoạt động chuyển đổi số. Báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số định kỳ hoặc đột xuất theo đúng quy định.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công

NGUYÊN XUÂN HÀ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h