Tin Hoạt động >> Lĩnh vực Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; đào tạo lái xe; đăng kiểm xe

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/07/2021 09:21:10 Xem cỡ chữ Google

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI YÊN BÁI

Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ - UBND, ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giao thông vận tải Yên Bái;

Căn cứ Công điện số 11/TCĐBVN-VT  ngày 24/6/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến xe khách cố định liên tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 2109/BCĐ-VX ngày 03/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái gồm các ông () có tên sau:

  1. Ông Lê Tuấn Giang, Trưởng phòng QLVT,PT&NL - Trưởng đoàn;
  2. Ông Nguyễn Quang Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở - Phó trưởng đoàn;
  3. Ông: Phan Kế Đức, Phó trưởng phòng QLVT,PT&NL - Phó trưởng đoàn;

4.  Ông Nguyễn Xuân Sinh, Chuyên viên phòng QLVTPT&NL- Thành viên;

5. Ông Trần Xuân Bắc, Chuyên viên phòng QLVTPT&NL - Thành viên;

6. Ông Trịnh Xuân Đồng, Chuyên viên phòng QLVTPT&NL- Thành viên;

7. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội VPTH Thanh tra Sở - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Bằng Quyên, Đội trưởng TTGT số II - Thành viên;

9. Ông Hoàng Văn Quảng, Đội trưởng TTGT số III, Thanh tra Sở - Thành viên.

           Điều 2. Đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra.

           1. Đối tượng kiểm tra: Các Bến xe khách, các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

          3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 09/7/2021 đến ngày 08/8/2021.

          Điều 3. Đoàn kiểm tracác đơn vị, tổ chức, được kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra tổng hợp số liệu báo cáo Sở Giao thông vận tải theo quy định.

          Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra, các tổ chức, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TRẦN XUÂN BẮC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h